- vanhetborgerbos

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Fokreglement

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE HOLLANDSCHE SINT BERNARD CLUB
laatst gewijzigd op 8 april 2013
__________________________________________________

1. ALGEMEEN
1.1. Dit reglement voor de Hollandsche Sint Bernardclub, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Sint Bernard zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 29 april 2012. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitendplaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
1.2. Dit VFR geldt voor alle leden van de vereniging voor de Sint Bernard (H.S.B.C.) , woonachtig in Nederland.
1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de ledenvergadering van de Raad van Beheer vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit VFR, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht,zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse Stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS
Artikel VII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1  Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon, haar kleinzoon of haar halfbroer.
Pups, voorgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).
2.2  Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is 2 maal toegestaan. (Een combinatie mag dus eenmaal herhaald worden).
2.3  Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 24 maanden zijn.
2.4  Aantal dekkingen:
De reu mag maximaal 6 geslaagde dekkingen per twee aaneensluitende kalenderjaren verrichten, met een totaal van maximum18 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: in bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een “dekking”.
2.5  Cryptorchide en monorchide:
cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de Fokkerij.
2.6  Gebruik buitenlandse dekreuen:
wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu (welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende Stamboekhouding)
wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. De reu moet zin ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI-land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR.
b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn
met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen.
2.7  Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):
als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit VFR alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
3. WELZIJNSREGELS (Artikelen VIII.1 + VIII.2 KR)
3.1  Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.
3.2  Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.
3.3  Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 84 maanden heeft bereikt.
3.4  Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.
3.5  Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van tenminste 12 maanden te zitten.

VOLGENDE


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu