- vanhetborgerbos

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Fokreglement

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1  Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer
      conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
4.2   Verplicht screeningsonderzoek: Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen
       binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
       • Heupdysplasie
       • Elleboogdysplasie
4.3   Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
       • HD D (positief)
       • HD E (optima forma)
       • ED graad II (2)
       • ED graad III (3)
       • Note: heupdysplasie: honden met de uitslag HD C mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met honden met de
         uitslag HD A of HD B.
       • Note: elleboogdysplasie: honden met de uitslagen grensgeval of graad 1 mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie
         met honden met de uitslag vrij.
4.4   Fokuitsluitende fouten: met honden met één of meer van onderstaande fokuitsluitende fouten (zie de rasstandaard) mag niet
       worden gefokt.
       • Angstige of agressieve honden
       • Onder- of uitgesproken bovenvoorbeet
       • Blauwe ogen (glasogen)
       • Ectropion
       • Entropion
       • Een geheel wit of volledig roodbruin haarkleed (het ontbreken van de grondkleur)
       • Anderskleurige vachten
       • Ondermaatse honden
       • Honden die duidelijk fysieke of gedragsstoornissen vertonen moeten gediskwalificeerd worden

5. GEDRAGSREGELS
5.1   Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
5.2   Verplichte gedragstest: voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing. Als een buitenlandse reu wordt gebruikt, gelden de regels zoals deze door de Raad van Beheer in overleg met de rasvereniging zijn vastgesteld en schriftelijk zijn vastgelegd in het VFR.
6. WERKGESCHIKTHEID
6.1   Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS
7.1   Kwalificatie: deelname aan exposities is niet verplicht.
7.2   Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten (voor de eerste dekking) minimaal 1 keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring, georganiseerd door de rasvereniging, en daar minimaal de kwalificatie goedgekeurd hebben behaald.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1   Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren.
De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
8.2   Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1   Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
9.2   Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
9.3   In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend.
Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.
9.4  Dek- en geboorteberichten: De eigenaar van de dekreu dient ervoor te zorgen dat de dekking uiterlijk binnen 3 weken na de betreffende datum, bij de door de rasvereniging aangewezen persoon, gemeld is.
De fokker dient ervoor te zorgen dat de geboorte van de pups uiterlijk 10 dagen na de geboortedatum bij de, door de rasvereniging aangewezen persoon, gemeld is.

10. INWERKINGTREDING
10.1 Dit VFR treedt in werking op 8 april 2013. Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Hollandsche Sint Bernard Club op 8 april 2013.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu